4. Trefpunt kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
 

 

 

 

 

5. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
- Trefpunt tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
- indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;
 
6. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
Onder onjuiste behandeling wordt onder meer
verstaan:

Het plegen van onvoldoende onderhoud, het plegen van onderhoud zonder daarvoor voldoende deskundig te zijn of zonder het gebruik van het juiste gereedschap, het verwijderen of losdraaien van onderdelen tijdens de inbedrijfsstelling of na de inbedrijfsstelling zonder het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen ter controle van temperatuur , druk of (elektrische) spanning, het in bedrijf stellen van een lege of onvoldoende gevulde zonneboiler installatie, het instellen van een regelunit of omvormer zonder de juiste werking aantoonbaar geverifieerd te hebben, het aanwenden van de geleverde zaken anders dan waarvoor deze bedoeld zijn, Montage van de geleverde zaken, anders dan volgens de door Trefpunt geleverde voorschriften dan wel montage handleiding of andere handelingen waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze de juiste werking van gegarandeerde zaak zullen schaden.
 
De garantie geldt niet voor: krassen, schrammen, tijdens het transport ontstane kleine beschadigingen die de werking van het onderdeel niet beïnvloeden, weersinvloeden op het materiaal en normale gebruiksslijtage.
 
7. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantie-termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.
 
8. De garantie vangt eerst aan, op
het moment nadat algehele en volledige betaling, conform de factuur van Trefpunt heeft plaatsgevonden.De garantietermijn start op de datum van ingebruikstelling of aflevering.
 
 
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
 
1. Alle door Trefpunt geleverde zaken blijven het eigendom van Trefpunt totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met Trefpunt gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
 
2. Door Trefpunt geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 
3. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 
4. consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Trefpunt danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Trefpunt haar eigendomsrechten
wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Trefpunt zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is consument verplicht Trefpunt zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 
6. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen storm, brand, ontploffings- en water en/of hagelschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter
inzage te geven.
 
 
 
Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen
 
1. De consument dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaak is geleverd;
- of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
 
2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 2 dagen na levering aan Trefpunt te melden.
 
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument
binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering schriftelijk te melden aan Trefpunt.
 
Artikel 10. Prijsverhoging
 
1. Indien Trefpunt met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is Trefpunt niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 
3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.
 
 
Artikel 11. Betaling
 
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant of per direct aantoonbare elektronische overboeking bij aflevering van goederen en/of factuur plaats te vinden.
 
2. Bij bestellingen boven € 1000  verlangt  Trefpunt een aanbetaling ter hoogte van 30% van het totale verschuldigde bedrag bij het aanvaarden van de opdracht. Bij de bestelling van zonnepanelen dient 90% van het offertebedrag twee weken voor levering betaald te worden. De resterende 10% wordt betaald bij oplevering
 
3. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Trefpunt op de factuur aan te geven wijze en in euro’s. Facturen worden
electronisch verzonden, tenzij anders overeengekomen.
 

Vorige pagina     Volgende pagina             Terug naar website

Vorige pagina     Volgende pagina             Terug naar website