B. Algemene voorwaarden levering zaken/goederen aan consumenten
(Alg. vw. diensten en advies zie algemene leveringsvoorwaarden advies)


VAN:
Energietrefpunt BV of opererend onder haar handelsnaam Energie Adviesbureau Trefpunt
gevestigd en kantoorhoudende te 7918TP Nieuwlande, aan de brugstraat 83
hierna te noemen: Trefpunt
  versie: 28-04-2012
 
Artikel 1. Definities
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 
'Trefpunt': Energietrefpunt BV of de handelsnaam Energie Adviesbureau Trefpunt;
 
 'consument': een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken;
 
'consumentenkoop': de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf.
 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Trefpunt en een consument waarop Trefpunt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Trefpunt, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 
 
Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen
 
1. Alle door Trefpunt uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen tenzij in de offerte anders vermeld is.
 
2. Trefpunt kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, rekenfout of verschrijving bevat.
 
3. Trefpunt is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 
Artikel 4. Levering
 
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af vestiging Trefpunt te Nieuwlande
 
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
 
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 
4. Bezorging van aankopen
geschiedt gratis. Trefpunt behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke kosten afzonderlijk op te geven.
 
5. De door Trefpunt geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de order-bevestiging, een afwijking in de maatvoering of vermogen hebben van maximaal plus of min drie procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen of vermogens. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstolleranties geven consument geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de
geleverde zaken.
 
 
Artikel 5. Levertijd
 
1. De door Trefpunt opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen tenzij anders overeengekomen.
 
2. Bij niet tijdige levering dient de consument Trefpunt schriftelijk in gebreke te stellen en Trefpunt een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 
 
Artikel 6. Technische eisen buitenland
 
Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is Trefpunt er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch
uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.
 
Artikel. 7 Garantie
 
1. Trefpunt garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur, althans tenminste gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel, dan wel onderdeel van het door Trefpunt geleverde product wordt gegarandeerd. Indien geen garantietermijn is gespecificeerd geldt een garantietermijn van één jaar of de door de fabrikant van het betreffende artikel gegeven garantie.
 
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een
gebrek vertonen is Trefpunt verplicht binnen 30 dagen nadat de consument  schriftelijk het gebrek aan Trefpunt heeft gemeld aanvang te maken met het herstel van de zaak of zaken, en deze tenminste binnen 30 dagen af te ronden na het verstrijken van de gebruikelijke leveringstermijn van de te herstellen zaak of zaken of zoveel eerder als mogelijk is.
 
3. Zaken die plegen te worden thuisbezorgd worden aan huis gerepareerd, alle andere zaken dienen bij de Trefpunt ter reparatie te worden aangeboden. Bij reparatie aan huis binnen de garantieperiode geschiedt dit kosteloos, daarna worden naast de kosten van reparatie ook de
voorrijdkosten ad € 45,- in rekening gebracht.
 

Volgende pagina             Terug naar website

Volgende pagina             Terug naar website